Apie Klaipėdos Kristaus Bažnyčią

APIE BAŽNYČIA

Daugelis žmonių Lietuvoje, niekada negirdėję apie Kristaus bažnyčią, klausia: "Ar jūs panašūs į katalikų, stačiatikių ar protestantų bažnyčias? Kas jūs – sekta ar naujas religinis judėjimas?" Dėl mažos šios brošiūros apimties negalime visko išsamiai paaiškinti, tačiau tikimės atsakyti į kai kuriuos dažniausiai užduodamus klausimus ir taip suteikti jums nors pradinę informaciją.

 

 

Kokia ji - Katalikų, Protestantų ar Stačiatikių?

Kristaus bažnyčia - nei Katalikų, nei Protestantų, nei Stačiatikių. Tai tiesiog krikščionių bažnyčia, "Kristaus bažnyčia" be jokių kitų pavadinimų ar papildomų apibūdinimų. Tai - nedenominacinė bažnyčia, nes būtent tokia ji buvo jau tada, kai apaštalai įsteigė pirmąsias bendruomenes. Biblijoje, savo laiške Romos krikščionims, apaštalas Paulius rašė, kad juos "sveikina visos Kristaus bažnyčios" (Romiečiams 16:16). Šiandien kiekviena mūsų bendruomenė stengiasi būti tiesiog "Kristaus bažnyčia" kaip ir tos pirmosios bendruomenės, apie kurias skaitome Naujajame Testamente.

Į viršų

 

Kas jūs - sekta ar nauja bažnyčia?

Lietuvoje Kristaus bažnyčia gali atrodyti nauja, tačiau daugelyje kitų pasaulio šalių ji nėra nauja, ir jokiu būdu nevadinama sekta. Visame pasaulyje yra apie 2 500 000 narių, priklausančių Kristaus bažnyčioms. Bendruomenės įsikūrusios Šiaurės, Centrinėje bei Pietų Amerikoje, Afrikoje, Australijoje, Azijoje ir Europoje. Europoje yra virš 400 bendruomenių 35 šalyse. Kristaus bažnyčios ir denominacinių krikščioniškų bažnyčių tikėjimo dogmose yra daug bendro.

Pavyzdžiui:

 • Mes tikime, kad Biblija yra Dievo įkvėpta. Tai - Dievo Žodis, kurį Dievas suteikė visiems žmonėms skaityti, suprasti ir juo vadovautis savo gyvenime.
 • Mes tikime Dievo trejybe. Tikime, kad yra vienas Dievas trijuose asmenyse - Dievas Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia.
 • Mes tikime Dievo galybe, šventumu, teisingumu ir galutiniu blogio teismu, o taip pat Dievo meile, švelnumu, gailestingumu ir troškimu atleisti.
 • Mes tikime Jėzaus gimimu iš mergelės. Mes tikime, kad Jėzus buvo įsikūnijęs Dievas, Mesijas.
 • Mes tikime, kad Jėzus Kristus numirė ant kryžiaus už viso pasaulio nuodėmes, ir dabar jis kiekvienam siūlo atleidimą bei amžinąjį gyvenimą.
 • Mes tikime Kristaus Antruoju Atėjimu, Paskutiniu Teismu bei kiekvieno žmogaus laukiančiu amžinuoju gyvenimu danguje su Dievu arba amžinaja bausme pragare.
 • Mes tikime, kad krikščionys privalo stengtis gyventi pamaldžiai ir šventai.
 • Mes tikime, kad krikščionys privalo turėti artimus, tarpusavio meile pagrįstus, santykius. Būdami vienos dvasinės šeimos nariai, jie privalo rūpintis vieni kitais.
 • Mes tikime, kad krikščionys privalo daryti viską, kas įmanoma, kad parodytų Dievo gailestingumą pasauliui bei palengvintų žmonių kančias.

Į viršų

 

Kuo jūs skiriatės nuo kitų bažnyčių?

Kristaus bažnyčia nesukūrė naujos doktrinos, išskiriančios ją iš kitų bažnyčių. Kristaus bažnyčia skiriasi nuo kitų tuo, kad mes tikime ir mokome, jog labai svarbu sugrįžti prie pirminio Naujojo Testamento mokymo ir atstatyti tokią bažnyčią, kokia ji buvo pradžioje, įsteigta Jėzaus apaštalų. Mokymas, kurį mes siekiame atstatyti, nėra "mūsų" bažnyčios mokymas. Mes jo nesukūrėme, nesugalvojome. Jis priklauso ne mums. Tai - Dievo mokymas, esantis Šventajame Rašte, kurį kiekvienas turi skaityti ir kuriuo visi turi vadovautis.

Pirmosios Naujojo Testamento bažnyčios modelis buvo numatytas ir suplanuotas paties Jėzaus. Jo įkvėpti apaštalai šį planą įgyvendino - bažnyčia buvo įsteigta. Todėl mes tikime, jog šis bažnyčios modelis buvo tobulai užbaigtas, pilnas. Jis buvo priimtinas Dievui. Mes netikime, kad Dievas paskyrė apaštalus vien tam, kad šie pabaigtų neužbaigtą bažnyčios variantą ir po to paliktų ateities kartoms ją keisti, papildyti bei toliau amžių bėgyje ją "vystyti", "tobulinti."

Į viršų

 

Ar pirminis bažnyčios modelis vis dar tinkamas ir priimtinas XXI- ame amžiuje?

Jėzus planavo pastatyti savo bažnyčią. Evangelijoje pagal Matą užrašyti šie Jėzaus žodžiai: "Aš pastatysiu savo bažnyčią" (Mato 16:18). Tačiau Jėzus neįsteigė savo bažnyčios iki savo įžengimo į dangų. Jis paskyrė savo apaštalus atlikti šį darbą. Jėzus pažadėjo apaštalams atsiųsti iš dangaus Šventąją Dvasią, kad ši vadovautų jiems šiame svarbiame darbe. Evangelijoje pagal Joną skaitome, kad tą pačią naktį, kurią Jėzus turėjo būti suimtas, jis pasakė savo apaštalams:

"Šventoji Dvasia, kurią mano vardu Tėvas atsiųs, išmokys jus visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs" (Jono 14:26).

Pirmąją krikščionių bendruomenę apaštalai įsteigė Jeruzalėje, praėjus maždaug dešimčiai dienų po Jėzaus įžengimo į dangų. Tai užrašyta Biblijoje, Apaštalų darbų knygos 2-ame skyriuje. Toliau, toje pačioje Apaštalų darbų knygoje, galite perskaityti, kaip apaštalai, drauge su pirmaisiais krikščionimis, įkūrė daugiau bendruomenių kituose miestuose bei miesteliuose. Skaitydami likusią Naujojo Testamento dalį, galite sužinoti daugiau apie šias pirmąsias bendruomenes. Kaip jos buvo sudarytos? Kaip joms buvo vadovaujama? Kaip jos šlovindavo Dievą? Kaip vyko bendruomenės pamaldos? Ko buvo mokoma? Kaip pirmieji krikščionys išreikšdavo savo tikėjimą praktikoje, savo kasdieniniame gyvenime? Atsakymus į visus šiuos klausimus galite atrasti Naujojo Testamento puslapiuose. Apaštalas Paulius nurodė Filipų bažnyčiai: "Broliai, visi būkite mano sekėjai ir žiūrėkite į tuos, kurie elgiasi pagal mūsų pavyzdį" (Filipiečiams 3:17). Paulius taip pat rašė Timotiejui: 

"Su tikėjimu ir meile Jėzuje Kristuje laikyk sau taisykle sveikus pamokymus, kuriuos esi iš manęs girdėjęs. Sergėk brangų patikėtąjį turtą" (2 Timotiejui 1:13-14).

Be to, apaštalas Paulius rašė, kad "visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasirengęs kiekvienam geram darbui" (2 Timotiejui 3:16-17). Tai reiškia, kad Šventajame Rašte yra viskas, ką turime žinoti apie bažnyčią, - kokia ji turi būti, kaip krikščionys privalo gyventi. Jei mes, kaip krikščionys, seksime šiuo pavyzdžiu, organizuosime savo bendruomenių veiklą tuo pačiu būdu, kaip tai darė pirmosios bendruomenės, mes tikrai patiksime Dievui, kaip ir pirmoji bažnyčia.

Į viršų

 

Iš kur kilo ši idėja atstatyti Naujojo Testamento bažnyčią?

Skirtingais istorijos laikotarpiais, įvairiose pasaulio vietose žmonės patys nusprendė palikti žmonių sukurtas tradicijas, sugalvotas tikėjimo dogmas ir sugrįžo prie paprasto bažnyčios modelio, randamo Biblijoje. Pavyzdžiui, maždaug 1990-aisiais vienas misionierius, lankydamasis Centrinėje Amerikoje, tolimoje bei nuošalioje Nikaragvos vietovėje, viename mažame kaimelyje atrado bažnyčią. Iš vietinių gyventojų jis sužinojo, jog prieš keletą dešimtmečių į šią vietovę buvo atvykęs kitas misionierius, kuris atvežė Biblijų. Tačiau tas pirmasis misionierius, dėl šalyje kilusio pilietinio karo, buvo priverstas išvykti, taip ir nespėjęs organizuoti jokio mokymo. Tada to kaimo žmonės paprasčiausiai skaitė Naująjį Testamentą ir praktikavo tai, ką jie perskaitė. Jie atstatė Kristaus bažnyčią, apie kurią skaitė Biblijoje. Kitame pavyzdyje minimas žmogus, vardu Tomas Kempbelas (Thomas Campbell). Jis buvo Presbiterionų bažnyčios tarnautojas Airijoje.1807 metais jis emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas. Čia jis išvydo priešiškumą ir tarpusavio kovą, vykusią tarp Amerikos religinių denominacijų. Tai jį be galo sukrėtė, todėl jis paliko savo denominaciją ir šventai nusprendė būti "tiesiog krikščioniu" bei dėti visas pastangas, steigiant bendruomenes, kurios būtų tiesiog "Kristaus bažnyčiomis" pagal Biblijoje randamą pirmojo amžiaus bažnyčios modelį. Būtina pabrėžti, kad tokie žmonės kaip Tomas Kempbelas nesukūrė Kristaus bažnyčios ar jos mokymo. Jie paprasčiausiai ragino įvairiose vietose gyvenančius žmones sugrįžti prie Biblijos ir vadovautis būtent jos mokymu apie bažnyčią, tokiu būdu atstatant autentiškąją, tikrąją krikščionybę. Istoriniuose šaltiniuose aprašyti atvejai, kai XVII a. pradžioje Ispanijoje žmonės siekė atkurti pirminį, autentišką bažnyčios modelį. Žinoma ir daug daugiau pavyzdžių iš Indijos, Lenkijos, Rusijos, Etiopijos ir daugelio kitų šalių, kur žmonės, patys studijuodami Bibliją, atrado joje pirminį, autentiškąjį bažnyčios bei krikščioniškojo gyvenimo modelį ir pradėjo juo vadovautis ir jo laikytis.

Į viršų

 

Kuriuos pirmosios bažnyčios bruožus privalome atkurti šiandien?

Kai kurie pirmosios bažnyčios bruožai buvo specifiniai ir būdingi tik pirmajam amžiui. Todėl jie nėra tokie svarbūs, kad reikėtų juos atkurti. Pavyzdžiui, mes neprivalome rengtis tokiais pat pirmojo amžiaus drabužiais, mums nebereikia naudoti alyva užpildomų žibintų apšvietimui vien todėl, kad juos naudojo pirmoji bažnyčia. Tačiau yra ir tokių pirmosios bažnyčios mokymų bei praktinių nurodymų, kuriuos nustatė Jėzaus įkvėpti apaštalai ir kurie yra pastovūs bei nekintantys Kristaus bažnyčioje.

Pavyzdžiui:

 • Kaip žmonės tapdavo krikščionimis pirmame amžiuje? Šiandien apie tai privalome mokyti taip pat, kaip ir tada.
 • Kaip pirmoji bažnyčia vadino save bei savo narius? Šiandien privalome vadinti save bei savo bendruomenes tais pačiais pavadinimais.
 • Kaip apaštalai organizavo pirmosios bažnyčios vadovavimą? Kokia buvo jos struktūra? Šiandien privalome išlaikyti tą patį bažnyčios vadovavimo bei jos struktūros modelį.
 • Ką pirmoji bažnyčia darė per savo sekmadienines pamaldas? Šiandien privalome savo pamaldose laikytis tų pačių dalykų.
 • Kaip pirmoji bažnyčia mokė savo narius gyventi? Šiandien turime mokyti savo bendruomenių narius to paties.

Į viršų

 

Išvada

Kadangi Biblijos rašytojai buvo įkvėpti Dievo, ir Biblijoje yra viskas, ką Dievas nori pasakyti žmonėms, ji yra vienintelis religijos autoritetas, kuriuo privalome vadovautis, ji - vienintelis mūsų tikėjimo pagrindas. Jei vadovausimės Naujajame Testamente aprašytu bažnyčios bei krikščioniško gyvenimo modeliu, mes iš tiesų patiksime Dievui, lygiai taip, kaip pirmosios bendruomenės bei pirmieji krikščionys galėjo jam patikti.

Pačioje šios brošiūros pradžioje mes minėjome, jog nepajėgsime šioje trumputėje brošiūroje pateikti jums visas smulkmenas apie Kristaus bažnyčią, visus jos mokymus, bet tik bendrus bažnyčios principus, jos pagrindus. Gal būt dabar jūs turite kokių nors specifinių, konkrečių klausimų apie Kristaus bažnyčią, kaip antai:

 • Kaip žmogus pirmą kartą gauna nuodėmių atleidimą bei tampa krikščioniu?
 • Kaip krikščionys gauna atleidimą už padarytas nuodėmes?
 • Ar Kristaus bažnyčioje yra vadovų hierarchija, vadovaujanti bendruomenėms?
 • Ką jūs veikiate per sekmadienio pamaldas?

Maloniai kviečiame jus apsilankyti vienoje iš mūsų bendruomenių, kad galėtume atsakyti į jus dominančius klausimus, kad jūs galėtumėte sužinoti apie mūsų pastangas atkurti paprastą Naujojo Testamento krikščionybę. Telaimina Dievas jūsų pastangas šlovinti jį bei patikti jam savo gyvenimu.

 

 

Gauti naujienas!